Regulamin Newslettera

 
W Multi-Kulti lubimy pisać. I lubimy być w kontakcie z naszą społecznością – czyli osobami, które kochają wyjątkową biżuterię. Jeśli chcesz dostawać od nas listy (elektroniczne, czyli e-maile), możesz zapisać się w specjalnym formularzu (jest dostępny na dole głównej strony). Wystarczy, że podasz nam swój adres e-mail. Od czasu do czas – nie za często – wyślemy Ci wiadomość o tym, co u nas słychać, jaką mamy nową ofertę, a także różne ciekawostki na temat np. biżuterii.

Ten dokument to Regulamin Newslettera Multi-Kulti, w którym znajdziesz wszystkie podstawowe informacje o wysyłanych przez nas e-mailach. Podania tych informacji wymaga Prawo, zatem – zaczynamy!
 
1. Informacje o Stronie
Właścicielem Sklepu dostępnego pod adresem www.multi-kulti.pl jestem ja - Etno Galeria Anna Kaszkin, z siedzibą w Zakopanem przy ul. Przewodników Tatrzańskich, NIP 7361215895. Kontakt: sklep@multi-kulti.pl, tel. 606 555 539
Za pośrednictwem Strony oraz jej podstron możemy zawrzeć umowę o dostarczanie treści cyfrowych: Ty podajesz mi swoje dane wypełniając dedykowany formularz (adres e-mail), ja wysyłam Newsletter. Przepisy określają to jako „płatność danymi”. Jeśli chcesz dostawać Newsletter, a nie chcesz podawać mi swoich danych, możliwa jest płatność pieniężna.
 
2. Definicje
- Formularz zapisu na Newsletter: udostępniam go na stronach Serwisu, a Ty możesz z niego skorzystać, wpisując swoje dane i zgadzając się z niniejszym regulaminem.
- Usługa Newsletter:  polega na przesyłaniu drogą elektroniczną na podany przez Subskrybenta adres e-mail informacji, w tym informacji o ofercie dostępnej w Serwisie multi-kulti.pl.
- Subskrybent – to Ty, kiedy chcesz dostawać Newsletter i podasz mi swój e-mail, na który mam go wysyłać.
- Płatność danymi – Twoje dane to „waluta”, którą płacisz, by otrzymywać Newsletter.
- Regulamin newslettera – właśnie go czytasz!
- Strona – strona internetowa pod adresem www.multi-kulti.pl, wszystkie jej podstrony oraz tak zwane „landing page”, które są uruchamiane na potrzeby określonego produktu, usługi, wydarzenia itp.
- Użytkownik – to każda osoba fizyczna (np. Ty) odwiedzająca Stronę i chcąca dostawać Newsletter.
 
Jeszcze kilka prawnych dokumentów dla dociekliwych:
Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).
Ustawa – prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. o prawie telekomunikacyjnym (Dz.U. Nr 171 poz. 1800 ze zm.).
 
 
3. Ogólne warunki korzystania z Newslettera
Informacje tu podane nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
W każdej chwili możesz przeczytać Regulamin, który dostępny jest na dole głównej strony www.multi-kulti.pl.
Jeśli chcesz skorzystać z Newslettera, pamiętaj, że możesz to robić tylko zgodnie z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, a także mając na względzie poszanowanie dóbr osób trzecich.
 
4. Informacje techniczne 
Aby móc skorzystać ze Sklepu oraz Newslettera potrzebujesz kilku rzeczy:
- urządzenie z dostępem do sieci, wyposażone w sprawny system operacyjny oraz klawiaturę, zięki której możesz wypełnić formularz
- zainstalowaną na tym urządzeniu aktualną wersję przeglądarki internetowej, która umożliwi przeglądanie zasobów internetu, obsługującej HTML oraz pliki cookie
- urządzenie musi posiadać kartę graficzną obsługującą rozdzielczości 800×600 i 256 kolorów
- aktywne konto poczty elektronicznej
Ja ze swej strony zapewniam zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Serwisie poprzez stosowanie protokołu SSL.
 
5. Umowa o dostarczenie treści cyfrowych 
Właściciel Serwisu umożliwia Użytkownikowi zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych (Newslettera).
Użytkownik zawiera umowę o dostarczenie treści cyfrowych podając swoje dane.
 
6. Usługa Newsletter 
Jeśli wyrazisz zgodę i zostaniesz Subskrybentem, będę do Ciebie wysyłać Newsletter. Znajdziesz w nim informacje handlowe i marketingowe, a także treści związane z tematyką Sklepu: biżuteria, moda, podróże, itp.
Aby dodać swój adres e-mail do listy Subskrybentów, wystarczy uzupełnić Formularz znajdujący się na stronie Serwisu. Po uzupełnieniu formularza, na podany adres e-mail zostanie wysłany mail z prośbą o potwierdzenie zapisu (link).
Potwierdzenie zapisu oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na wysyłanie do niego informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Usługa Newsletter jest objęta prawami autorskimi i innymi prawami majątkowymi przysługującymi Właścicielowi Serwisu. 

W każdej chwili i bez podawania przyczyny możesz zrezygnować z usługi Newslettera.
Rezygnacja może zostać zgłoszona:
- w formie elektronicznej za pośrednictwem aktywnego linku każdorazowo umieszczonego w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach usługi Newsletter oznaczony jako „Wypisz się”. 
- w formie elektronicznej na adres: sklep@multi-kulti.pl
Skorzystanie przez Użytkownika z linka do wypisania się z usługi Newslettera, wysłanie korespondencji za pośrednictwem poczty e-mail z żądaniem rezygnacji z usługi będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi Newsletter maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych.
Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi Newsletter w każdym czasie.
 
7. Umowa o dostarczenie treści cyfrowych w zamian za cenę
 Jeśli nie chcesz zawierać umowy o dostarczenie treści cyfrowych w ramach której dochodzi do płatności danymi (twoje imię i adres e-mail), możesz zawrzeć umowę o dostarczenie treści cyfrowych, w ramach której będziesz zobowiązany do uiszczenia ceny.  
W tym celu złóż zamówienie na adres: sklep@multi-kulti.pl. Podaj swoje dane:
1) imię, 2) nazwisko, 3) ulica, 4) kod pocztowy, 5) miasto, 6) adres e-mail, a w przypadku przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy, do którego stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta dodatkowo: 7) firmę przedsiębiorstwa oraz numer NIP. 
W odpowiedzi na złożone Zamówienie, Właściciel Serwisu przedstawi regulamin sprzedaży lub udostępni dedykowany interfejs w celu finalizacji Zamówienia. 
 
8. Reklamacje dotyczące Subskrypcji Newslettera 
W przypadku zastrzeżeń dotyczących usługi Newsletter lub działania Sklepu Użytkownik może złożyć reklamację:
 
- w formie papierowej na adres korespondencyjny:  ul. Sady Żoliborskie 9/30, 01-772 Warszawa
- w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: sklep@multi-kulti.pl
 
W treści zgłoszenia podaj dane, które ułatwią całą procedurę: Twoje dane (imię, adres e-mail), przedmiot reklamacji (co jest nie tak z Newsletterem) oraz żądania związane z reklamacją.
Na każdą reklamację odpowiem w ciągu 14 dni.
  
9. Dane Osobowe i pliki cookies 
W Polityce Prywatności oraz Polityce Plików Cookies znajdziesz zasady, na których przetwarzane są dane osobowe oraz pliki cookies. 
 
10. Zastrzegam sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Newslettera, z uzasadnionych powodów, np.: 
- w następstwie zmiany obowiązującego prawa;
- przy zmianie technologii, która jest wykorzystywana do świadczenia usługi subskrypcji Newslettera.
 
O każdej zmianie poinformuję Subskrybentów. W przypadku braku akceptacji nowych zapisów Regulaminu, można zrezygnować z otrzymywania Newslettera.
  
11. Postanowienia końcowe
Mam nadzieję, że nasza znajomość przebiegać będzie bez żadnych nieporozumień i sporów. Gdyby jednak miało być inaczej pamiętaj, że wszelkie spory zaistniałe pomiędzy nami będą rozstrzygane w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Zawsze możesz się także zwrócić o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, bądź złożyć wniosek do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.
 
- Więcej informacji w tym zakresie pozasądowego rozstrzygania sporów (ADR – Alternative Dispute Resolution)  znajdziesz na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 
https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php,
- bardziej szczegółowe informacje w zakresie zasad dostępu do procedur pozasądowego rozstrzygania sporów są dostępne przede wszystkim w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej, a także pod następującymi adresami: 
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
- Jako Użytkownik możesz także złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej prowadzącej postępowania pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgłoszonych jej przez państwa członkowskie Unii Europejskiej na platformie ODR (ODR ― Online Dispute Resolution), która jest dostępna pod adresem:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
- Jeżeli jesteś Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, to w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej. 
- Jeżeli jesteś Przedsiębiorcą, to w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, sądem właściwym dla rozpatrywania zaistniałych pomiędzy nami sporów, będzie sąd właściwy dla siedziby Administratora.
 
12. Integralną część niniejszego Regulaminu Newslettera stanowią takie dokumenty jak:
Polityka prywatności,
Polityka Plików Cookies.

 
13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U.  z  2020  r. poz. 1740), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.  U.  z  2020  r. poz. 344), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U.  z  2020  r.  poz. 287), ustawa z dni 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.  U.  z  2019  r. poz. 1781), ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.  U.  z  2019  r. poz.  1231,  z  2020 r. poz. 288)  oraz inne właściwe.
 
 Regulamin obowiązuje od dnia 20.09.2023r
 
 
Zapis do newslettera
Newsletter

Co nowego na Bazarze?
Zapisz się, aby nic Ci nie umknęło!