zaawansowane

Chcesz wiedzieć, co nowego? Zapisz się!

Aby zapisać się do newslettera, potwierdź że nie jesteś robotem 
                         

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.multi-kulti.pl prowadzony jest przez firmę: Etno Galeria Anna Kaszkin, zarejestrowaną w Urzędzie Miasta Zakopane, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 7361215895,  REGON: 122732349; adres siedziby: Przewodników Tatrzańskich 11, Zakopane.

2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

2.1. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.multi-kulti.pl, służy do dokonywania zakupów biżuterii i przedmiotów do dekoracji wnętrz za pośrednictwem internetu.

2.2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest akceptacja Regulaminu, prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie
www.multi-kulti.pl, wybór formy płatności i przesłanie zamówienia.

2.3. Składając zamówienie, Kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu, i akceptuje jego postanowienia.

2.4. Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają kosztów przesyłki.

2.5. Sklep Multi-Kulti.pl zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia. Zamówienia będą odrzucane również gdy:

 • w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych nie zostanie wpłacona należna kwota,
 • transakcji nie uda się autoryzować w systemie płatniczym (skuteczna autoryzacja oznacza zablokowanie na koncie karty płatniczej Kupującego kwoty wartości zamówienia wraz z kosztem przesyłki)
 • przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera,
 •  złożone zamówienie nie zostanie potwierdzone w ciągu 24 godzin od momentu jego złożenia. Potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w odpowiedni link przesłany w e-mailu finalizującym zamówienie. 

 3. KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 3.1   Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na Stronie Internetowej Sklepu, z zastrzeżeniem postanowień §4 Regulaminu.

 3.2  Korzystanie ze Sklepu Internetowego odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

 3.3 Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub FireFox 10 lub Opera 11 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

 3.4 W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

 3.5 W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez telefon, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej oraz aktywnego numeru telefonu.

 3.6 Korzystając ze Sklepu Internetowego Klient nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania Sklepu Internetowego i Strony Sklepu Internetowego.

 3.7 Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy.

 3.8 Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

 3.9 Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

 4. REJESTRACJA

 4.1 W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać Rejestracji.

4.2 Rejestracja nie jest konieczna do składania przez Klientów zamówień w Sklepie Internetowym.

4.3  W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

 4.4   Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem poniższych zasad:

 •  Klient powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego, chyba że pole jest oznaczone jako opcjonalne;
 •  Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Klienta i być zgodne z prawdą, przy czym Klient jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego;
 •  Klient powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego;
 •  Klient oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego powinien wyrazić wolę zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną, na jego rzecz przez Sprzedawcę, usługi prowadzenia Konta Klienta, przy czym niewyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta;
 •  Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z Regulaminem (art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych) przy czym Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 4.5. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Klienta postanowień Regulaminu oraz  upoważnieniem Sprzedawcy do przetwarzania danych osobowych Klienta zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta i wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Klienta.

 4.6. W trakcie Rejestracji Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych uwzględnia, iż:

 •  zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta;
 • Klientowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści oraz poprawiania danych osobowych;
 • powierzenie Sprzedawcy danych osobowych następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.

 4.7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Sprzedawcy lub reklamodawców współpracujących ze Sprzedawcą na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w formularzu rejestracyjnym.

 4.8. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu.

 4.9. Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcy, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie zmienić Hasło, wykorzystując odpowiednie funkcjonalności w ramach Konta Klienta.

 4.10.Sprzedawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na Stronie Internetowej Sklepu. W przypadku zastosowania przez Sprzedawcę powyższych zabezpieczeń, Klienci zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

 5. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

  5.1. Zamawiający może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:  
 •  dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej
 •  dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej 
 • Dostawa za pośrednictwem Paczkomatu

5.2. Sklep Multi-Kulti.pl zobowiązuje się do rozpoczęcia realizacji zamówienia (pakowanie, wysyłka) w ciągu 2 dni roboczych od momentu otrzymania zapłaty na konto bankowe, z zastrzeżeniem, że w wyjątkowych sytuacjach termin ten może ulec zmianie.


 6. REKLAMACJE I GWARANCJE

 6.1 Sklep Multi-Kulti.pl prowadzi sprzedaż m.in. rzeczy używanych często przez wiele lat (dotyczy to zarówno biżuterii, jej elementów jak i tkanin). Sprzedający stara się najdokładniej jak to jest możliwe pokazać wynikające z używania przedmiotu cechy na fotografiach oraz zawrzeć je w opisie przedmiotu. Stąd też opisane i widoczne cechy używania przedmiotu nie mogą stanowić podstawy do reklamacji towaru.

6.2 W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, których Kupujący nie był świadomy w momencie zakupu towaru (nie były one widoczne na zdjęciach produktu lub nie widniały w jego opisie), Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem sklep@multi-kulti.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
 • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
 • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
 • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
 • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

6.3 Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Właściwy adres do przesłania reklamowanego towaru to:

Anna Kaszkin

ul. Sady Żoliborskie 9 m. 30

01-772 Warszawa

6.4 Sprzedający prosi o dołączenie paragonu / faktury do reklamowanego towaru.

6.5 Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem.

6.6 W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady.

6.7 Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty.

6.8 W przypadku Towaru, objętego gwarancją dystrybutora lub producenta, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

 •  korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. Klient obowiązany jest dokonać reklamacji bezpośrednio do gwaranta, Sprzedawca jest tylko pośrednikiem przekazującym złożoną reklamację. Klient może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego lub do SprzedawcY
 •  korzystając z uprawnień przysługujących Klientowi wobec sprzedawcy w związku z niezgodnością Towaru z umową.

6.9 Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

7. REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRZESYŁEK USZKODZONYCH / ZAGUBIONYCH W TRANSPORCIE

 7.1. Z chwilą nadania przesyłki odpowiedzialność za nią przechodzi na Pocztę (lub kuriera), sklep Multi-Kulti.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zagubienie przesyłki. Reklamację wynikającą z niedostarczenia przesyłki można składać dopiero po upływie maksymalnego czasu na doręczanie przesyłki. Czas ten jest określony w regulaminach firm dostarczających przesyłkę. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie (przesyłka została zagubiona lub niedostarczona), Multi-Kulti.pl zwraca Kupującemu kwotę odszkodowania wypłaconą przez firmę dostarczającą przesyłkę. Z tego względu w przypadku droższych zamówień zalecamy przesyłkę z zadeklarowaną wartością.

7.2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń produktów podczas transportu muszą być zgłoszone najpóźniej w momencie odbioru przesyłki. Kupujący powinien sporządzić protokół odbioru z opisem uszkodzeń i podpisem pracownika firmy dostarczającej przesyłkę. Reklamacje z tytułu uszkodzeń w transporcie bez sporządzonego protokołu oraz bez podpisu pracownika firmy dostarczającej przesyłkę na protokole, nie będą rozpatrywane.

8. ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW

8.1 Kupujący (konsument) może w ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.6 Regulaminu.

8.2 Aby odstąpić od umowy należy powiadomić Sprzedającego telefonicznie lub mailowo o zamiarze zwrotu oraz złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail sklep@multi-kulti.pl, lub pisemnie na adres podany w pkt. 6.3. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy podanego poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można także wysłać w jednej przesyłce razem ze zwracanym produktem.
Sprzedający prosi o dołączenie dowodu zakupu (paragon / faktura).

9.3. Właściwy adres do przesłania zwracanego towaru:

Anna Kaszkin

ul. Sady Żoliborskie 9 m. 30

01-772 Warszawa

8.4. Zwracane przedmioty należy odesłać należycie zapakowane niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania nabytej rzeczy. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie przedmiotu bez śladów użytkowania, w stanie nienaruszonym, w opakowaniu chroniącym przed zniszczeniem. Kupujący musi mieć dowód nadania przesyłki.

8.5. Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył kupujący. Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu

8.6 Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.7 Koszty zwrotu produktu ponosi Kupujący.

9. OCHRONA DANYCH

9.1 Szczegółowe informacje dotyczące Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych przez firmę Etno Galeria Anna Kaszkin zapisane zostały w Polityce Prywatności. 

9.2 Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Kupującego przez firmę Etno Galeria Anna Kaszkin (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży i prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz w celach marketingowych i reklamowych prowadzonych wyłącznie przez Sprzedającego. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

10. MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z POZASĄDOWYCH SPOSOBÓW ROZPATRZYWANIA REKLAMACJI

10.1 Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.                   

 

Wzór pisma, z którego Kupujący może, ale nie musi skorzystać (link do pobrania formularza ze strony UOKIK): 

Wzór odstąpienia od umowy ->


 

 

 

 


 

Ładowanie...

Wiele stron internetowych, także nasz sklep, korzysta z cookies (ciasteczek). Służą one m.in. do tego by się zalogować lub zapamiętać koszyk. Jeżeli będziesz dalej korzystał ze sklepu bez zmiany ustawień przeglądarki będzie to oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie. Polityka Prywatności

Zamknij